مدیر مرکز

مدیر مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریز : خانم دکتر مینا زلفی لیقوانی ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر

برای آشنایی بیشتر به وبگاه ایشان مراجعه شود. لینک وبگاه