کارکنان

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

شماره تماس

علی طایفه هاشم

کارشناس اداری، پششتیبانی، نظارت و ارزیابی

041-33392993

غلامحسین رضاوند

کارشناس امور مالی و تجاری سازی

 

فهیمه دهقان زاده

کارشناس اداری و دبیرخانه

 

 رضا علی بابائی

کارشناس جذب و پذیرش، فناوری و IT

041-33392992

علیرضا صادقی

امورات فنی و تاسیساتی