اطلاعیه ها

دوشنبه های استارت آپی
دوشنبه های استارت آپی

دوشنبه های استارت آپی

به گزارش روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفای، فراخوان رویداد «دوشنبه های استارت آپی» برای دریافت طرح در حوزه فراوردههای دارویی آغاز شده است. رویداد «دوشنبه های استارت آپی» یک رویداد هم سرمایه گذاری است که توسط صندوق نوآوری و شکوفای برگزار می شود. در این رویداد تمام کسا نی که دارای طرح سرمایه پذیرهستند، طرح و مدل کسب و کار خود را به عاملان سرمایه گذاری صندوق نوآوری معر فی می کنند و در صورتی که یکی از عاملان سرمایه گذاری صندوق پس از ارزیابی و تایید طرح و مدل کسب وکار، تصمیم به سرمایه گذاری جسورانه روی آن طرح بگید، صندوق نوآوری و شکوفای تا ۸۰درصد سرمایه جسورانه مورد نیاز آن استارت آپ یا طرح سرمایه پذیر را تامین می کند. لازم به ذکر است صندوق نوآوری و شکوفای ریاست جمهوری از سال ۱۳۹۸در راستای ماموریت خود مبنی بر تامین مالی توسعه فناوری و به ویژه فناوریهای پیشرفته و اولویتدار، در قالب برنامه «هم سرمایه گذاری» با صندوقهای پژوهش و فناوری، سرمایه گذاری جسورانه در استارت آپها و طرحهای سرمایه پذیر را آغازکرده است. ثبت نام برای معر فی استارت آپها و طرحهای سرمایه پذیر در این فراخوان برای تمامی شرکتهای دانش بنیان، فناور، خلاق، استارت آپها یا پژوهشگران، مخترعان و فناوران، اعضای هیئت علمی و دانشجویان و محققان دانشگاهها و مراکز آموز رش و تحقیقاتی کشور آزاد و رایگان است. هر دوشنبه استارت آپی، یک موضوع یا محور خاص دارد و تلاش می شودکه هر دوشنبه، تنها استارت آپها و طرحهای همان حوزه معر فی شوند. در حال حاضر شرکتهای فعال در حوزه فرآورده های داروی می توانند با ارسال طرح، در این رویداد شرکت کنند. با توجه به ظرفیت محدود برای حضور، اولویت باکسا نی است که زودترکاربرگ تکمیل شده را ارسال کنند. سرکار خانم صلح خواه با شماره تلفن ۴۲۱۷۰۶۲۳به عنوان مسئول برگزاری «دوشنبه های استارتآی،» در روزها و ساعات اداری پاسخگوی سوالات درباره این رویداد خواهد بود.

ادامه مطلب