مدیر مرکز

تعداد بازدید:۱۳۹۵

مدیر مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریز آقای دکتر علی پورزیاد  ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برقی و کامپیوتر

 

آخرین ویرایش۲۰ آذر ۱۳۹۸