کارکنان

تعداد بازدید:۳۴۵۴

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

شماره تماس

علیرضا صادقی

مسئول دفتر مدیریت مرکز رشد و نوآوری

 04133392991 - 04133377811

 

 

 

محمدرضا طایفه هاشم کارشناس اداری، پششتیبانی، نظارت و ارزیابی 04133392993 - 04133377884 
   

 

کبری برقی

دبیرخانه مرکز و مسئول IT

0413332992 - 04133377881

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۳۹۸